KONCENTRACJA I UWAGA TO PODSTAWA

 

 

 

Czas zajęć: 15 minut

                  

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

 

 

 

 

Charakterystyka zajęć:

 

Do dziecka w wieku przedszkolnym dociera wiele informacji. Są one odbierane za pomocą określonych receptorów i niejednokrotnie mogą wpłynąć na ukształtowanie nierealnego obrazu świata czy odczuwanie wszechogarniającego chaosu. Konieczne jest więc uczenie selekcjonowania obrazów, a co się z tym wiąże – wybierania tych, które są istotne i przydatne. Mały człowiek musi nabyć tę umiejętność, aby nie zagubić się w nadmiarze docierających do niego bodźców. Dzięki prawidłowej koncentracji jesteśmy w stanie kierować naszą uwagą, dostrzegać i robić to, co istotne w danym momencie. W ramach programu został przygotowany zestaw ćwiczeń i zabaw, który pozwoli rozwinąć umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania u dzieci.

 

Cele główne:

 • rozwijanie koncentracji uwagi,

 • rozwijanie pamięci,

 • rozwijanie spostrzegawczości. 

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko poprawi swoja spostrzegawczość, koncentrację i pamięć,

 • dziecko rozwinie pamięć poprzez odprężenie i uspokojenie,

 • dziecko udoskonali umiejętność kontroli swoich emocji,

 • dziecko doświadczy pozytywnych uczuć,

 • dziecko nauczy się kreatywnego myślenia,

 • dziecko rozwinie swoja wyobraźnię.

 

 

POZNAJEMY LITERKI

 

 

Czas zajęć: 20 minut 

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

Charakterystyka zajęć:

Wprowadzanie dziecka w świat pisma to metoda dotycząca elementarnej nauki czytania oraz przygotowania do nauki pisania opracowana przez Irenę Majchrzak. Autorka doszła do wniosku, że błąd większości metod nauki czytania to kładzenie nacisku na fonetykę słowa, a nie na jego znaczenie. A jakie słowo jest najbliższe i najmilsze małemu człowiekowi - oczywiście jego imię. I właśnie imiona autorka uznała za klucz do nauki czytania, które dla dzieci są niczym innym jak rozpracowywaniem swoistego szyfru, będącego podstawą poznawania świata.


Cele główne:

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania,
 • dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • bezstresowe wkraczanie w świat pisma,
 • nabywanie poczucia własnej wartości,
 • rozpoznawanie obrazu graficznego swojego imienia oraz imion innych dzieci,
 • dostrzeganie różnic w kształcie i brzmieniu liter,
 • układanie swojego imienia z liter – z pamięci,
 • czytanie całościowo ujmowanych wyrazów,
 • rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej.

 

JAK UCZY SIĘ MÓJ MÓZG

 

 

 

Czas zajęć: 15 minut 

 

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

Charakterystyka zajęć:

Mózg podzielony jest na prawą i lewą półkulę - każda z nich wyspecjalizowała się w innych funkcjach. Informacje napływające do nich są przetwarzane w zupełnie różny sposób, jednak każda półkula dzieli się swoimi funkcjami i dzięki temu obydwie uczestniczą w większości wykonywanych zadaniach. Ruchy naprzemienne aktywizują ciało modzelowate i jest to pierwszy etap, w którym obie półkule uczą się współpracy.  W ramach programu dzieci wykształcą zdolność aktywizowania oby dwu półkul mózgowych, co w późniejszym czasie przełoży się na rozwinięcie umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania u dzieci.

 

Cele główne:

 • rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny,

 • integracja funkcji półkul mózgowych.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko rozwinie zdolność rozumienia,

 • dziecko usprawni percepcję wzrokowo - ruchową i słuchowo – ruchową,

 • dziecko poprawi pamięć długo- i krótkoterminową,

 • dziecko wzmocni koordynację i współpracę półkul mózgowych,

 • ułatwią rozwój abstrakcyjnego myślenia,

 • wspomogą pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną.

 

 

ŚWIAT ODKRYWAMY MNÓSTWO WIEDZY MAMY

 

 

 

Czas zajęć: 30 minut 

 

Częstotliwość: raz w miesiącu

 

Charakterystyka zajęć:

Przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Towarzyszą temu liczne pytania, a odpowiedzi dorosłych nie zawsze zaspakajają dziecięcą ciekawość. Program nastawiony jest na wszechstronny rozwój dziecka z udziałem jego wszystkich zmysłów. Zmysły pozwolą odkrywać fragmenty tajemniczego świata przyrody, techniki oraz życia codziennego. Podczas "odkrywczych" spotkań towarzyszyć nam będzie globus, który zaprowadzi odkrywców do rozmaitych krain.

 

Cele główne:

 • czerpanie korzyści i radości podczas odkrywania nieznanych zjawisk przyrodniczych i technicznych,

 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach,

 • pobudzenie do myślenia oraz chęci zadawania pytań.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • rozwijanie zainteresowań technicznych,

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego,

 • rozwijanie wyobraźni,

 • poszerzanie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki,

 • kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, wytrwałości i cierpliwości,

 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,

 • współpraca w grupie,

 • dbanie o porządek w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

TEATRZYK PRZEDSZKOLAKA

 

 

Czas zajęć:  30 minut 

 

Częstotliwość: raz w miesiącu

 

Charakterystyka zajęć:

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom wielu przeżyć, emocji, doświadczeń i dobrej zabawy. Poznamy jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacimy słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Będziemy tworzyć scenki, przedstawienia, widowiska teatralne i uwieńczymy naszą dobrą zabawę w teatr występem przed publicznością.

 

Cele  główne:

 • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,

 • zapoznanie ze sztuką teatralną,

 • wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych inscenizacjach i występach przed publicznością,

 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,

 • wzbudzanie zainteresowania różnymi formami teatralnymi,

 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,

 • wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym,

 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości. 

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze,

 • rozbudzenie jego ciekawości na temat różnych form teatralnych,

 • przełamanie nieśmiałości podczas wyrażania własnych sądów i opinii,

 • chętne podejmowanie dodatkowych działań,

 • zgodna współpraca w grupie,

 • dziecko stanie się bardziej otwarte, radosne, rozśpiewane, odporne na niepowodzenia.


 

MUZYCZNA KARUZELA


Czas zajęć: 30 minut 

 

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

 

 

Charakterystyka zajęć:

Podczas zajęć  poznamy zasady prawidłowego wydobywania dźwięku - w mowie i w śpiewie - w czym pomogą nam odpowiednio dobrane zabawy i ćwiczenia wokalne, oddechowe i dykcyjne. Podczas zajęć rozwijamy umiejętność słuchania i rozumienia dźwięków, poznajemy elementy języka muzycznego (m.in. melodykę, rytmikę , barwę) i doskonale się przy tym bawimy. Odkrywamy możliwości swojego głosu, rozwijając muzyczną wyobraźnię i poczucie rytmu. Prezentujemy nasze zdobyte umiejętności na występach, konkursach i różnych przedsięwzięciach.

 

Cele główne:

 • nauka prawidłowego oddechu podczas śpiewania oraz postawy ciała,

 • kształcenie pamięci i słuchu muzycznego,

 • pielęgnacja głosu dziecka poprzez ćwiczenia wokalne,

 • kształcenie wyobraźni dziecięcej,

 • uwrażliwienie na różne utwory muzyczne,

 • doskonalenie umiejętności śpiewu solowego i grupowego.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko ma możliwość przyswojenia prawidłowych nawyków wokalnych,

 • dziecko doskonali prawidłową wymowę i śpiew,

 • dziecko poznaje prawidłową postawę podczas śpiewu,

 • dziecko doskonali swoje umiejętności głosowe,

 • dziecko doskonali słuch muzyczny.

 

 

 

EDUKACJA TURYSTYCZNA- PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

 

 

 

Czas zajęć: 30 minut

 

Częstotliwość: raz w miesiącu

 

Charakterystyka zajęć:

 

Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci i ich rodziców do aktywnego, zdrowego i twórczego spędzania czasu wolnego. Dla dzieci głównym celem, wokół którego będą się skupiały ich działania będzie poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury, historii oraz baśni i legend  a także zdobycie odznaki turystycznej

 

2. Cele główne:

 • Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury, historii oraz baśni i legend

 • Wskazanie dziecku i jego rodzicom różnych możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • Zdobycie odznaki "Siedmiomilowe buty

3. Cele szczegółowe :
Dziecko:

 • rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku i wyrabia w sobie nawyk czynnego spędzania czasu wolnego.

 • poznaje i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach, ulicach i w podróży, i w trakcie całej wycieczki.

 • uczy się umiejętności obserwacji środowiska przyrodniczego i wyciągania wniosków.

 • nabywa umiejętności współpracy w grupie i dostrzega wartości kontaktów przyjacielskich.

 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.

 • poznaje środki transportu.

 

 

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Aktualności