29 stycznia 2017
Wszystkim babciom i dziadkom serdecznie dziękujemy za przybycie na

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • dziecko nauczy się piosenek i wierszyków,

   ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   

  Nauczyciel prowadzący: mgr Maciej Iwiński

   

  Czas trwania: 30 minut 

   

  Częstotliwość: 2 razy w tygodniu

   

   

   

   

   

  Charakterystyka zajęć:

  Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i mają na celu zaznajomienie dziecka w formie zabawy z językiem angielskim. Dzieci uczą się słówek i zwrotów poprzez piosenki, wierszyki,  liczne gry językowe i ćwiczenia aktywizujące ciało i zmysły dziecka.  W trakcie zajęć przedszkolakom  towarzyszy  pacynka oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak obrazki i realia, które odpowiadają zainteresowaniom dziecka i jego potrzebom emocjonalnym.

   

  Cele zajęć:

 • rozwój zdolności  językowych dziecka,

 • rozbudzanie i umacnianie wiary we własne możliwości,

 • zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języków obcych,

 •  

  Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko łatwo  i naturalnie  przyswoi język obcy dzięki chęci i zdolności do naśladowania,

 •  
 • pobudzenie wyobraźni i doznań estetycznych.

 • dziecko zapozna się ze  świętami i zwyczajami krajów anglojęzycznych,

 • dziecko wykona liczne prace plastyczno-językowe,

 • dziecko poczuje radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Wnuk -  Zimna

 

Czas zajęć: 15 - 30 minut zajęcia grupowe 

 

Częstotliwość: terapia indywidualna – 1 raz w tygodniu

 

Charakterystyka zajęć:

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Do zadań terapii logopedycznej należą:

 • ćwiczenia oddechowe,

 • ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,

 • masaż aparatu artykulacyjnego,

 • ćwiczenia fonacyjne,

 • prawidłowe wywołanie brakujących lub zaburzonych głosek,

 • wypracowanie gotowości do podejmowania spontanicznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem,

 • usprawnianie mowy czynnej i biernej.

 

Główne cele:

 • usuwanie zaburzeń mowy,

 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,

 • wyrównywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

 • likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne,

 •  jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko udoskonali wymowę poprzez prawidłową realizację brakujących lub zaburzonych głosek,

 • dziecko rozwinie mowę dialogową i opowieściową,

 • dziecko usprawni pracę narządów artykulacyjnych,

 • dziecko pogłębi oddech, wydłuży fazę wydechową,

 • dziecko wypracuje gotowość do podejmowania spontanicznej komunikacji z otoczeniem. 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

 

Nauczyciel prowadzący: Karolina Witkowska 

 

Czas zajęć i częstotliwość: 

30 minut raz w tygodniu

 

 

Charakterystyka zajęć:

 

Taniec jest jedną z najstarszych rodzajów sztuki oraz form ruchowych uprawianych przez człowieka. Ruch towarzyszy człowiekowi już od chwili narodzin, a 70% komunikacji między ludźmi stanowi tzw. język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Rytm i ruch zrodził taniec – język uniwersalnej wypowiedzi i ekspresji. Zgodnie z definicją „polega na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchów ciała owiązanych rytmicznie towarzysząca im muzyką”.

Taniec to wspaniała forma zajęć, oddziałuje na wszystkich uczestników przez swój rytm i melodię, pozwala przeżyć muzykę nie tylko słuchowo, lecz i ciałem. Ma wpływ na podniesienie kultury życia codziennego, życia towarzyskiego i uczuciowego dzieci i młodzieży szkolnej. Taniec pozwala ludziom nieśmiałym, nadmiernie wrażliwym zapomnieć o swoich słabościach. Można, zatem powiedzieć, że muzyka w powiązaniu z określonym ruchem (rytmicznym, tanecznym) pełni funkcje: relaksacyjną, dyscyplinującą, poznawczą, uczy kultury zachowania się poprzez formy muzyczno-ruchowe. Dobrze dobrana i zespolona muzyka z ruchem działa na ćwiczących ożywiająco, zaspokaja potrzebę ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.

 

Cele główne:

 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez współtworzenie choreografii tanecznych,

 • rozwijanie muzykalności,

 • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej,

 • wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe i taneczne,

 • przygotowanie do realizowania własnych pomysłów,

 • rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,

 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych,

 • rozbudzenie motywacji do poznania różnych stylów tanecznych,

 • budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka,

 • kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała,

 • wzmaga koordynację wzrokowo – ruchową,

 • usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój,

 • rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę,

 • wpływa na ogólne umuzykalnienie,

 • poprzez taniec uświadamiamy sobie istnienie przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, kształcimy swoją orientację ruchową,

 • taniec uczy dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,

 • tańce, w których występują częste, spontaniczne zmiany partnerów, pozwalają „odkrywać” ciągle nowe osoby w bliskim kontakcie,

 • dzielenie przestrzeni i ”tajemnica spotkania” stają się źródłem współprzeżywania – „współbrzmienia” – empatii,

 • budzenie zaufania i współpracy daje możliwość odczucia czym jest wspólnota, to zaś może stać się źródłem przeżywania szczęścia,

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE KUCHCIKOWO - SMAKI, KOLORY ZAPACHY…,

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Leske

 

Czas zajęć i częstotliwość: 30 min raz w tygodniu

 

Opracowany i  prowadzony przez drugi rok  w naszym przedszkolu cieszy się uznaniem nie tylko dzieci, ale również rodziców, którzy bardzo chętnie angażują się w realizację założonych celów.
Program przeznaczony jest do realizacji  po zajęciach edukacyjnych z dziećmi; jako zajęcia dodatkowe. Cykl zaplanowany jest do zrealizowania w ciągu całego roku szkolnego, a zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 

Program zawiera w sobie treści z zakresu samoobsługi, komunikacji, uspołecznienia i techniki. Obserwując w poprzednim roku zaangażowanie młodszych dzieci oraz ich pozytywne emocje podczas zajęć kulinarnych postanowiono wykorzystać to w zaplanowanym działaniu.

 

Cele główne programu to: 

 • rozwijanie samodzielności i aktywności własnej dzieci,

 • stymulacja wielozmysłowa,

 • rozwijanie funkcji poznawczych.

 
Cele szczegółowe programu: 

 • utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD

 • usprawnienie techniki samodzielnego jedzenia

 • zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole

 • nauka nakrywania do stołu

 • doskonalenie sprawności manualnej, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków;

 • zapoznanie z podstawowymi sprzętami kuchennymi

 • rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa

 • wypracowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

 • rozwijanie spostrzegawczości, percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej

 • rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw

Podstawowym wyznacznikiem udanej realizacji programu jest obserwowana radość z własnych i cudzych działań u każdego dziecka. Umożliwia ona na przeżywanie kucharskiej przygody, uczestniczenia we wspólnym tworzeniu, podejmowania trudu własnoręcznego przygotowania smacznego i zdrowego posiłku.


 

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO ARTYSTYCZNE

 

 

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Bulmańska  

 

Czas zajęć: 30 min 

 

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

Charakterystyka zajęć:

Zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których dzieci wykonywać będą prace rozwijające sprawność manualną, motorykę małą, koordynację wzrokowo - ruchową. Nie zabraknie malowania, rysowania, wycinania, lepienia, a także wielu innych działań, które sprawią dzieciom ogrom radości i zabawy.

 

Cele główne:

 • odkrywanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań plastyczno-technicznych,

 • doskonalenie sprawności manualnych,

 • rozwój motoryki małej.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • uwrażliwianie na piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych,

 • pobudzanie wyobraźni oraz fantazji,

 • doskonalenie umiejętności plastyczno – technicznych – estetyczne wykonanie prac,

 • kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej,

 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,

 • wyrobienie nawyku doprowadzania działań do końca,

 • doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.

 

 

 

WIELKIE ZASŁUGI MAŁEGO PSA

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Makarewicz

 

Czas zajęć: 30 minut

 

Częstotliwość: raz w tygodniu

 

 

 

 

Charakterystyka zajęć:

Mały człowiek poznaje przyrodę wszystkimi zmysłami - dostrzega i określa nowe kształty i barwy, interesuje się tym, co żyje, porusza się, rośnie, wydaje różne odgłosy. Przeżycia związane z obserwacją przyrody pobudzają dziecko do myślenia i zadawania pytań. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy oraz wprowadzania pytań - ciekawostek, które przybliżają dziecku królestwo psów i ich znaczenie w życiu człowieka. Dzięki temu poprzez zabawę, dzieci zdobędą praktyczną wiedzę, którą będą mogły wykorzystać w przyszłości.

 

Cele główne:

 • stwarzanie okazji i możliwości do jak najczęstszych kontaktów z przyrodą,

 • uwrażliwianie na piękno przyrody,

 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • pobudzenie dziecięcego zmysłu obserwacji przyrody,

 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody,

 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego,

 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej,

 • poznanie znaczenia psów dla ludzi,

 • kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,

 • eliminowanie nieśmiałości ,

 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,

 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,

 • współpraca w grupie.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH OPŁATY STAŁEJ ZA PRZEDSZKOLE